نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی قزوین > سند تعهد صندوق رفاه دانشجویی
۱۷۰ بازدید

سند تعهد صندوق رفاه

دانشجویانی که درخواست وام از صندوق رفاه دانشجویی را دارند می بایست با همراه داشتن این فرم به همراه ضامن خود به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمایند.

بالا