نسخه آزمایشی
۱۷۵ بازدید

نام محصول:لباس معلمان ورزش مدارس دخترانه
توضیح محصول:لباس فرم معلمانِ زن ورزش در بازار عموما وجود ندارد یا به سبک غربی طراحی شده و پوشش لازم را در حین آموزش ورزش به معلم نمیدهد.. بنابر این با توجه به نیازهایی که شخص در این شغل دارد این لباس طراحی و اجرا شده است.

محصول چه نیازی را برطرف میکند؟
علاوه بر مصرف داخلی میتواند به عنوان لباس فرم مربیان ورزشی کشورهای مسلمان و یا مربیان مسلمان استفاده گردد.
تلفن ایده دهنده: ۰۹۲۲۱۷۷۹۱۷۹

بالا